ilim ve teknoloji vakfi kuruluşları ve konseyler

ilim ve teknoloji vakfi merkezleri ve konseyler oluşmaktadır üzerine :

Kurucular Kurulu

Yönetim Kurulu

Denetleme Kurulu

ilim ve teknolojiyi akfi durdurmak için yetkili eylemler

ilim ve Teknoloji Vakfı, Türk Medeni Kanunu’nun 48. maddesine göre amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki önlemleri almaya yetkilidir:

a) Amaçlarına ulaşmak için bağış, emanet, satın alma ve kiralama yoluyla taşınır ve taşınmaz mal sahibi olabilir ve kullanabilir, Dernekler Kanunu hükümlerine göre malını satabilir, devredebilir ve devredebilir, gelirini alabilir ve harcayabilir, ve yatırımlarda vakfiye varlıklarına dahil olan bir veya daha fazla taşınmaz fon veya geliri kullanmak.

b) Bilim ve teknoloji vakfının amaç ve hizmetlerine aykırı olmamak kaydıyla, bağış, tröst, satın alma ve diğer yollarla elde edilen taşınır ve taşınmaz malları ve fonları yönetebilir ve elden çıkarabilir, satın alabilir, değerlendirebilir ve satabilir. vakfın amaçlarına ulaşması için menkul kıymetler ve değerler ile bilim ve teknoloji vakfı, yurt içinde ve dışında bilim ve teknoloji vakfının amaçlarına benzer faaliyetlerde bulunan gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlarla işbirliği sağlar. kamu ve resmi olmayan kamu ve özel kurum ve kuruluşlarından yardım almak, bu yardımın sağlanması için anlaşmalar yapmak ve taşınmazlar üzerinde intifa, irtifak, konut, promosyon ve ipotek gibi her türlü hakları tesis etmek, her türlü ayni kabulü hakları, bu hakların kullanımı, ipotek ve takyidat dahil her türlü teminatın alınması Yapılan veya yapılacak sözleşme ve sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz mallar ile hizmetin amaç ve konusunu gerçekleştirmek için geçerli banka teminat ve garantilerinin kabulü ve vakıf ödünç alabilir ve garanti verebilir, ipotek ve ipotek sulama ve diğer bilim ve teknoloji vakfının amaçlarına uygun olarak yürütülen veya yapılacak her türlü proje ve işlerden gerektiğinde gelir ve gelir elde etmeyi, ekonomik ve ticari kurum ve şirketler kurarak ve iştiraklere katılarak vakfa gelir elde etmeyi garanti eder. doğrudan veya yönetimi altındaki bir işletmeci tarafından işletilmesi ve vakfın amaçlarından birini veya tümünün gerçekleştirilmesi için faydalı ve gerekli görülen her türlü müdahale, tasarruf, satın alma, inşaat sözleşmeleri ve benzeri sözleşmeleri uygulamak ve bu konuda yetkili ve yetkili karar vermek. bu konuda Türk Medeni Kanunu’nun 48. maddesi uyarınca.